Page 1011 - 中華民國福建省政府志
P. 1011

  附錄三 《福建地區概況資料會編》摘要
福建省政府,《福建地區概況資料會編》,第十三集
  
  
  壹、福建地區中共政黨活動

 
 
 
 
 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1989.01.01 1989.01.02
1989.01.02 1989.01.10
1989.01.24
1989.02.01
1989.02.03
 1989.02.05 1989.02.06
1989.02.19
1989.02.21
1989.03.10
1989.03.15
1989.04.03
1989.04.11
1989.04.23
1989.07.01 1989.07.01
 1989.08.08 1989.08.14 1989.08.16
附 193
                      附第錄肆三篇
   1009   1010   1011   1012   1013