Page 460 - 中華民國福建省政府志
P. 460

 目
圖 5-3-16:金門、廈門首航的船隻海安號出航.......................................................................................................5-85 圖 5-3-17:金廈兩地通航首航的旅客拿著金廈多次出入證件...................................................................... 5-86 圖 5-3-18:慶祝金廈兩地通航首航典禮會場............................................................................................................. 5-86 圖 5-3-19:慶祝金廈兩地通航首航典禮會場............................................................................................................. 5-87 圖 5-3-20:金門縣慶祝金廈兩地通航首航典禮會場............................................................................................5-87 圖 5-3-21:慶祝金廈兩地通航首航典禮會場............................................................................................................. 5-88 圖 5-3-22:民國 100 年 1 月 9 日金門大橋先期工程動工典禮....................................................................5-92 圖 5-3-23:民國 109 年 7 月金門大橋施工中 ........................................................................................................... 5-93 圖 5-3-24:航空臺北─馬祖南竿首航剪綵儀式.......................................................................................................5-98 圖 5-3-25:北竿機場跑道東移工程施工........................................................................................................................ 5-99 圖 5-3-26:北竿機場跑道現況..............................................................................................................................................5-99 圖 5-4-1:臺北縣金門同鄉會至福建省政府拜會合影.......................................................................................5-112 圖 5-4-2:民國 101 年薛承泰主席與屏東金門同鄉會幹部合影 ............................................................... 5-112 圖 5-4-3:民國 104 年 9 月福建省政府與旅臺同鄉會幹部聯誼座談會 .............................................. 5-113 圖 5-4-4:民國 95 年顏忠誠主席與菲律賓宿霧伊里岸金門同鄉會合影 ............................................ 5-118 圖 5-4-5:民國 100 年印尼雅加達金門同鄉會至福建省政府拜會合影............................................... 5-119 圖 5-4-6:民國 103 年福建省政府訪問團在汶萊機場與福建省僑民等合影 ................................... 5-119 圖 5-4-7:民國 101 年薛承泰主席表揚績優同鄉社團合影 .......................................................................... 5-128 圖 6-1-1:楊樹莊.................................................................................................................................................................................6-2 圖 6-2-1:蔣光鼐.................................................................................................................................................................................6-4 圖 6-3-1:陳儀 ......................................................................................................................................................................................6-6 圖 6-3-2:陳儀履歷書......................................................................................................................................................................6-7 圖 6-4-1:劉建緒.............................................................................................................................................................................6-10 圖 6-5-1:李良榮.............................................................................................................................................................................6-12 圖 6-5-2:李良榮題字「高風亮節」 ................................................................................................................................ 6-14 圖 6-6-1:朱紹良.............................................................................................................................................................................6-15 圖 6-7-1:胡璉 .................................................................................................................................................................................. 6-18 圖 6-7-2:金門伯玉路通車照.................................................................................................................................................6-20 圖 6-7-3:胡璉主席在金門植樹照片 ................................................................................................................................ 6-21 圖 6-7-4:胡璉主席催生金門安瀾國小照片................................................................................................................ 6-23 圖 6-7-5:中心國民學校............................................................................................................................................................6-23 圖 6-8-1:戴仲玉.............................................................................................................................................................................6-24 圖 6-8-2:民國 44 年 6 月 23 日蔣經國、劉玉章及戴仲玉主席等人合影 ........................................... 6-25 圖 6-8-3:戴仲玉題字「中興在望」 ................................................................................................................................ 6-26 圖 6-9-1:吳金贊.............................................................................................................................................................................6-26 圖 6-9-2:福建省政府主席吳金贊致贈「臺閩一家」紀念牌......................................................................... 6-29 圖 6-10-1:顏忠誠..........................................................................................................................................................................6-29 圖 6-10-2:民國 87 年福 2 月 10 日卸新任省主席交接..................................................................................... 6-30 圖 6-10-3:行政院長蕭萬長主持福建省政府主席顏忠誠宣誓就職典禮 ............................................... 6-30 圖 6-10-4:新任福建省政府主席顏忠誠展開拜會 ................................................................................................. 6-32 圖 6-10-5:福建省政府首度表揚省所轄金馬地區模範公務人員 ................................................................ 6-32 圖 6-10-6:顏忠誠主席至金門縣烈嶼鄉訪視............................................................................................................. 6-33
6
   458   459   460   461   462