Page 8 - 中華民國福建省政府志
P. 8

 目
6
圖 2-1-23:民國 28 年 6 月福建省公務人員訓練所組織系統圖.................................................................. 2-36 圖 2-1-24:民國 29 年 6 月福建省政府人事組織系統圖................................................................................... 2-36 圖 2-2-1:軍管區司令部業務關係系統表 ..................................................................................................................... 2-48 圖 2-2-2:民國 28 年 6 月福建省地政局組織系統圖 ........................................................................................... 2-53 圖 2-3-1:福建省糧食管理局組織系統表 ..................................................................................................................... 2-95 圖 2-3-2:福建省糧政局組織系統圖 ................................................................................................................................ 2-97 圖 2-3-3:福建田賦糧食管理處組織系統圖.............................................................................................................2-101 圖 2-3-4:金門西園鹽場.........................................................................................................................................................2-104 圖 2-5-1:福建省立醫學專科學校組織系統圖.......................................................................................................2-132 圖 3-1-1:古寧頭戰史館入口.....................................................................................................................................................3-3 圖 3-1-2:古寧頭戰役林厝浴血殲敵紀念碑....................................................................................................................3-3 圖 3-1-3:李光前將軍廟 ................................................................................................................................................................3-4 圖 3-1-4:太武山頂毋忘在莒石刻..........................................................................................................................................3-4 圖 3-1-5:總統蔣中正首度巡視金門 ....................................................................................................................................3-5 圖 3-1-6:國民革命軍陣亡將士紀念碑與太武忠烈祠..............................................................................................3-5 圖 3-1-7:胡璉將軍撰述之「國民革命軍金門太武山公墓序」 .......................................................................3-6 圖 3-1-8:行政院長閻錫山呈請任命胡璉為福建省政府主席之公文 ............................................................3-7 圖 3-1-9:民國 42 年 2 月總統令改任命沈向奎等為福建省政府委員文稿 .............................................3-8 圖 3-1-10:胡璉將軍紀念館 .......................................................................................................................................................3-8 圖 3-1-11:民國 44 年元月福建省政府委員及秘書長履歷表............................................................................3-9 圖 3-1-12:金門鎮總兵署曾作為福建省政府廳舍(現金門浯江新莊) ............................................... 3-13 圖 3-1-13:西莒山海一家.........................................................................................................................................................3-15 圖 3-1-14:西莒的青帆村辦公處舊址(原是東海部隊及幕僚單位辦公處) .................................... 3-15 圖 3-1-15:民國 44 年 6 月行政院長恢復金門、馬祖地區縣治之公文 ................................................. 3-17 圖 3-1-16:馬祖劍碑....................................................................................................................................................................3-18 圖 3-1-17:福建省連江縣政府大樓...................................................................................................................................3-18 圖 3-1-18:南竿鄉津沙村辦公處 ........................................................................................................................................ 3-22 圖 3-1-19:北竿鄉白沙村舊辦公處...................................................................................................................................3-22 圖 3-2-1:民國 44 年進行戶地測量情形 ....................................................................................................................... 3-48 圖 3-2-2:民國 44 年進行地籍調查情形 ....................................................................................................................... 3-48 圖 3-2-3:民國 44 年金門縣扶植自耕農協進委員會開會情形 ..................................................................... 3-49 圖 3-2-4:民國 44 年戴仲玉主席訪問承領更地農戶情形 ................................................................................ 3-49 圖 3-2-5:民國 44 年卓高煊秘書長訪問佃農情形 ................................................................................................. 3-49 圖 3-2-6:民國 39 年 2 月 7 日婦聯會勞軍團赴金門勞軍情形..................................................................... 3-58 圖 3-3-1:金沙鎮的金門縣農會倉庫由農復會補助興建....................................................................................3-78 圖 3-3-2:胡璉將軍在金門植樹情形 ................................................................................................................................ 3-81 圖 3-3-3:北竿鄉白沙村農復會補助興建的漁寮..................................................................................................... 3-83 圖 3-3-4:金門酒廠外觀............................................................................................................................................................3-89 圖 3-3-5
   6   7   8   9   10