Page 4 - 中華民國福建省政府志
P. 4

 目
2
第三節 行政督察專員公署............................................................................ 27 第四節 縣政府................................................................................................ 28 第五節 特種區署與區署................................................................................ 33 第六節 人事行政之重要改革........................................................................ 35
第二章 民政業務 .................................................................................39 第一節 民政.................................................................................................... 39 第二節 地政.................................................................................................... 51 第三節 區政.................................................................................................... 55 第四節 警政.................................................................................................... 60
第三章 建設業務 .................................................................................69 第一節 建設概況............................................................................................ 69 第二節 茶業.................................................................................................... 83 第三節 田糧.................................................................................................... 90 第四節 鹽業.................................................................................................. 102
第四章 財政及會計業務 .................................................................. 105 第一節 財政業務.......................................................................................... 105 第二節 會計業務.......................................................................................... 114
第五章 教育業務 ...............................................................................117 第一節 教育行政.......................................................................................... 117 第二節 初等教育.......................................................................................... 119 第三節 中等教育.......................................................................................... 121 第四節 高等教育.......................................................................................... 129
第六章 戰後復員 .............................................................................. 135 第一節 政治復員.......................................................................................... 135 第二節 經濟復員.......................................................................................... 137 第三節 文化復員.......................................................................................... 138 第四節 軍事復員.......................................................................................... 139   2   3   4   5   6