Page 5 - 中華民國福建省政府志
P. 5

   福建省政府播遷到金門後之施政(1949-1956).3-1
第一章 福建省政府及其所屬編制 ...................................................... 1 第一節 金門之省府機關 .................................................................................. 1 第二節 馬祖之省府機關 ................................................................................ 13 第三節 縣鄉組織............................................................................................ 19 第四節 人事行政............................................................................................ 23
第二章 民政業務................................................................................. 25 第一節 戶籍行政............................................................................................ 25 第二節 土地改革............................................................................................ 26 第三節 軍事民防............................................................................................ 49 第四節 警察行政............................................................................................ 58 第五節 衛生行政............................................................................................ 60 第六節 社會行政............................................................................................ 63 第七節 僑務行政............................................................................................ 69
第三章 經濟及建設業務..................................................................... 74 第一節 農業.................................................................................................... 75 第二節 水利.................................................................................................... 78 第三節 林業.................................................................................................... 79 第四節 漁牧業................................................................................................ 82 第五節 工礦產業............................................................................................ 86 第六節 物資調節............................................................................................ 92
第四章 財政及會計業務..................................................................... 99 第一節 財政收支............................................................................................ 99 第二節 建立公庫.......................................................................................... 102 第三節 匯兌管理.......................................................................................... 103
第五章 教育業務............................................................................... 105 第一節 教育行政.......................................................................................... 105 第二節 教育經費.......................................................................................... 115 第三節 中等教育.......................................................................................... 116 第四節 國民教育.......................................................................................... 119 第五節 社會教育.......................................................................................... 122
第參篇
 目
3
 目錄

   3   4   5   6   7