Page 463 - 中華民國福建省政府志
P. 463

 表 5-4-1:民國 85 年在臺福建社團一覽表................................................................................................................5-100 表 5-4-2:民國 95 年度閩籍同鄉會社...........................................................................................................................5-104 表 5-4-3:績優旅臺同鄉會一覽表....................................................................................................................................5-120 表 5-4-4:旅臺同鄉會(社)績優個人一覽表........................................................................................................5-121
目
9
 目錄   461   462   463   464   465