Page 98 - 中華民國福建省政府志
P. 98

 同巡巡檢司、楊坊巡檢司。後拿口、同巡、楊坊等 3 個巡檢司裁撤。 2.光澤縣:位於府治西北方。北有雲際嶺,西北有杉嶺,杉嶺上設有杉關,與 江西南城縣接界;西北設有黃土關;境內有杭川,亦名大溪,下流入紫雲溪。下設
有大寺寨巡檢司。 3.泰寧縣:位於府治西南方。西有金饒山,西北有大杉嶺,西有二十四溪,南
有灘江合流,下流會於邵武縣的樵溪。 4.建寧縣:位於府治西南方。北有百丈嶺,係藍溪源頭;南有綏江,源出金饒
山,又名濉江,或名寧溪,至綏城口,合藍溪流入泰寧縣界。初設有西安巡檢司, 本治在里心保,後遷丘坊隘,曾遭裁撤,後又復置於里心保,再遷新安保之黃泥 鋪。94
五、延平府
原為元朝時期的「延平路」,洪武元年改為「延平府」,轄南平、順昌、沙、尤 溪、將樂等 5 縣,府治設在南平縣。明景帝景泰 3 年,析沙縣、尤溪縣部分區域 新置永安縣;明世宗嘉靖 15 年(1536)2 月,又析尤溪、永安、漳平、德化等 4 縣部分區域新置大田縣,使延平府所轄增為南平、將樂、沙、尤溪、順昌、永安、 大田等 7 縣,府治仍在南平縣。
茲將明末延平府所轄 7 縣之地理形勢及行政概況敘述如下:
1.南平縣:南有九峰山,東北有衍仙山;東南有劍溪,即建江,亦稱東溪,自 建寧府流入,南經黯淡灘,又西進劍津,與西溪匯合;西溪出汀、邵二府之境,至 縣西,合於沙縣之沙溪,為沙溪口;又東至劍津,合於東溪;又南至尤溪口,合於 大溪,亦名南溪;又東至福州府,入於海。下設有蒼峽巡檢司、大曆巡檢司。
2.將樂縣:位於府治西方。南有天階山,西北有百丈山;南有將溪,亦稱大溪, 為西溪之上源;西北有梅溪,自邵武縣界流入,合於大溪。下設萬安寨巡檢司。
3.沙縣:位於府治西南方。西北有幼山;縣治南有沙溪,又名太史溪,自永安 縣流入,經縣東,有霹靂等灘,下流合於西溪。初設有浮流巡檢司、北鄉寨巡檢司。 後浮流巡檢司改為永安千戶所,景泰 3 年加入尤溪縣部分區域新置永安縣。
156
 94 張廷玉等,《明史》,卷 45〈志第二十一.地理六〉。   96   97   98   99   100