Page 99 - 中華民國福建省政府志
P. 99

 4.尤溪縣:位於府治南方。北有丹溪嶺,又名桃木嶺,下有丹溪;東有尤溪, 上源有二,一出龍巖縣,一出德化縣,合流於縣西南,又北流會湯泉等二十溪,北 出尤口,入建溪。下設有英果砦巡檢司、高才阪巡檢司。
5.順昌縣:位於府治西方偏北。南有徘徊嶺;西北有順陽溪,源出建陽縣,又 東經縣南,與將溪合,又東經沙口,合邵武縣之沙溪,又東經縣西,與西溪合,又 東入南平縣界,為南平之西溪。下設仁壽鎮巡檢司。
6.永安縣:位於府治西南方,本為沙縣的浮流巡檢司,明英宗正統 14 年(1449) 置永安千戶所;明景帝景泰 3 年,加入尤溪縣部分區域,新置永安縣。東北有貢川 山,東南有石羅山,西有燕溪,四源合流,經城東北,下流為沙縣之沙溪。初設有 安砂鎮巡檢司、湖口寨巡檢司、黃楊巡檢司。後黃楊巡檢司裁撤。
7.大田縣:位於府治西南方,明世宗嘉靖 15 年析尤溪、永安、漳平、德化等 4 縣部分區域新置。北有五臺山,南有大仙山,東有銀瓶山;南有尤溪,自龍巖縣 流入,東入尤溪縣境。初設有花橋巡檢司、英寨巡檢司、安仁隘巡檢司。後原屬漳 平縣的桃源店巡檢司劃入,英寨巡檢司、安仁隘巡檢司裁撤。95
六、汀州府
原為元朝時期的「汀州路」,洪武元年改為「汀州府」,轄長汀、寧化、上杭、 武平、清流、連城等 6 縣,府治設在長汀縣。明憲宗成化 7 年正月,析清流、將 樂、沙縣、寧化等 4 縣部分區域新置歸化縣;成化 14 年,又析上杭縣溪南等 5 里 區域新置永定縣,使汀州府下轄縣增為長汀、寧化、清流、歸化、連城、上杭、武 平、永定等 8 縣,府治仍在長汀縣。
茲將明末汀州府所轄 8 縣之地理形勢及行政概況敘述如下:
1.長汀縣:北有臥龍山、新樂山,新樂山為貢水上源,流入江西界;西有新路 嶺;東有鄞江,即東溪,又稱左溪,自寧化縣流入,下流經廣東大埔縣入海;中有 五百灘,亦稱汀水;又東南有正溪,西有西溪,北有北溪,南有南溪,俱合於東溪。 下設古城寨巡檢司。
2.寧化縣:在府治東北方。南有潭飛漈、大溪,大溪源出縣北萬斛泉,分流為 清流縣之清溪,其正流入長汀縣,為鄞江上流。下設安遠寨巡檢司。
95 張廷玉等,《明史》,卷 45〈志第二十一.地理六〉。 1 57
  第壹肆篇
   97   98   99   100   101