Page 97 - 中華民國福建省政府志
P. 97

 1.建安縣:東北有鳳凰山,產茶。東有東溪,即建江,自浙江慶元縣流經此, 又西合於西溪。下設有壽嶺巡檢司。
2.甌寧縣:西有西溪,源出崇安縣,東會諸溪之水,流入縣境,又東合於東溪, 南入延平府界。下設有營頭街巡檢司。
3.建陽縣:位於府治西北方。西北有西山,東南有錦江,亦稱交溪;錦江有二 源,合流於縣東東山下,南流達於建溪。
4.崇安縣:位於府治西北方。南有武夷山,中有清溪,西北有分水嶺、崇溪, 崇溪又稱西溪,崇溪別源出縣東北之岑陽山,則稱東溪,東溪西南流合於西溪,又 南合武夷山水而入建陽縣界,成為錦江的上源。西北設有溫林、岑陽、桐木、焦嶺、 谷口、寮竹、觀音、分水等關。下設分水關巡檢司。
5.浦城縣:位於府東北方。北有漁梁山,為建溪的源頭之一,又有蓋仙山、黎 嶺、楓嶺,皆是往浙江省的通道;東北有柘嶺,與浙江麗水縣分界;南有南浦溪, 下游合建陽縣之錦江。下設高泉巡檢司、溪源巡檢司、盆亭巡檢司。
6.松溪縣:位於府治東方。東有萬山,東北有鷲峰山,接浦城縣及浙江之龍泉 縣界;南有松溪,源出浙江慶元縣;西有杉溪,下游流入於建溪。初設有二十四都 巡檢司、東關巡檢司。後東關巡檢司遷於烏鞍嶺,又遷於鐵嶺,又遷於峽橋。
7.政和縣:位於府治東方。南有七星溪,源出縣東之銅盤山,下流合於松溪; 東有丹溪,流經福安縣入海。下設有赤巖巡檢司。
8.壽寧縣:位於府治東方,明景帝景泰 6 年分政和、福安部分區域新置。東 有蟾溪,為福寧州之長溪上源。初設有漁溪巡檢司,後遷縣北之官臺山,又遷斜
灘鎮。93
四、邵武府
原為元朝時期的「邵武路」,元順帝至正 24 年(1364)朱元璋自立為吳王時, 改為「邵武府」,轄邵武、光澤、泰寧、建寧等 4 縣。府治設在邵武縣。
茲將明末邵武府所轄 4 縣之地理形勢及行政概況敘述如下:
1.邵武縣:東有三臺山,東南有七臺山、道人峰、樵溪,樵溪源自樵嵐山,經 城內,出北門,合紫雲溪,流至順昌縣為順陽溪。原設有水口巡檢司、拿口巡檢司、
93 張廷玉等,《明史》,卷 45〈志第二十一.地理六〉。 1 55
  第壹肆篇
   95   96   97   98   99